Ulga podatkowa na działalność B+R. zmiany

Ulga podatkowa na działalność B+R. zmiany

Ogłoszono planowane na 2018 rok zmiany do ulgi podatkowej na działalność B+R.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe brzmienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Projekt przewiduje szereg zmian mających na celu zwiększenie atrakcyjności ulgi na działalność B+R oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w praktyce stosowania ulgi.

Istotne zmiany

Do najistotniejszych zmian zaproponowanych w projekcie należą:

 1. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych objętych ulgą na działalność B+R o:- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  – wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego nie będącego środkiem trwałym,
  – nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R.
 2. Umożliwienie podatnikom posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego uznania za koszty kwalifikowane również:- odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R,
  – koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek nabywanych również od podmiotów innych niż jednostki naukowe i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R.
 3. Podwyższenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych do poziomu 100%, przy czym, w przypadku przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego limit ten będzie wynosił 150%.
 4. Umożliwienie stosowania ulgi na działalność B+R przedsiębiorcom prowadzącym działalność w SSE na podstawie zezwolenia w zakresie kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.
 5. Określenie sposobu kalkulacji kosztów kwalifikowanych w przypadku wynagrodzeń pracowników jedynie częściowo zaangażowanych w działalność B+R.

Projekt ustawy nie został jeszcze przesłany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Sejmu. Tym samym można się spodziewać, że zarówno na etapie dalszych prac na etapie rządowym jak również następnie na etapie prac parlamentarnych, projekt ustawy ulegnie pewnym modyfikacjom.

Jednakże, wobec planowanego wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. projekt ustawy nie powinien ulegać gruntownym modyfikacjom. W konsekwencji nowe zasady przedstawione powyżej, w przeważającej większości, powinny stanowić podstawę rozliczania ulgi na działalność B+R od 1 stycznia 2018 r. Szerzej o szczegółach działania ulgi na działalność B+R można przeczytać na naszym blogu tutaj.

Masz pytanie? Napisz: tomasz.rysiak@magnussonlaw.com 

Fotografia: Martin Reisch / Unsplash

prawo spółek, B+R, podatki
tomasz.rysiak@magnussonlaw.com